PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI SIA „LIETAS MD”

Šis privātuma paziņojums ir adresēts Jums, mūsu klientiem un partneriem, kā arī Jūsu pārstāvjiem (darbiniekiem un citām pilnvarotām personām, kuras uztur ar mums sakarus). Ar šo izskaidrojam un informējam par to, kā SIA „Lietas MD” tiek apstrādāti personas dati un kādas tiesības ir Jums un Jūsu pārstāvjiem.

Turpmāk ir sniegtas atbildes uz vissvarīgākajiem jautājumiem. Tas ir svarīgi: lūdzu, rūpīgi izlasiet sniegto informāciju. Šis ziņojums var tikt mainīts. Lūdzam periodiski apmeklēt mūsu tīmekļa vietni un izlasīt jaunāko publicēto privātuma paziņojuma versiju.

KURŠ IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

SIA „Lietas MD”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003592976, juridiskā adrese: Ainažu iela 20, Saulkrasti, LV-2160 (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

Ja Jums ir jautājum par personas datu aizsardzību, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@augluserviss.lv

KO MUMS NOZĪMĒ JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA?

Viens no Sabiedrības mērķiem ir pienācīgi aizsargāt Sabiedrībā apstrādājamos personas datus. Tādēļ piemērojam ar starptautiskajiem tiesību aktiem un standartiem saskaņotu datu aizsardzības praksi un ievērojam tiesību aktu prasības, piemērojot visus piemērojamos un nepieciešamos pasākumus apstrādājamo personas datu aizsardzības nodrošināšanai.

KUR IEGŪSTAM JŪSU DATUS?

Parasti sniedzat mums savus personas datus pašrocīgi un darāt to labprātīgi (piemēram, iegādājoties preces, slēdzot līgumus ar Sabiedrību, izveidojot kontu pasūtījumu pārvaldīšanai).

Mums tie ir jāapstrādā, lai varētu noslēgt ar Jums līgumu, pienācīgi izpildīt saistības attiecībā uz Jums un citas juridiskās saistības. Ja nesniedzat personas datus, Sabiedrība nevar noslēgt ar Jums darījumus, izpildīt Jūsu pasūtījumus, piegādāt nepieciešamās preces, sniegt citus Jums nepieciešamos pakalpojumus.

KĀDIEM MĒRĶIEM UN UZ KĀDA JURIDISKĀ PAMATA TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Personas datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats Sabiedrībā: līgumu slēgšana ar klientiem (pircējiem) un piegādātājiem un līgumu izpilde, klientu pasūtījumu izpilde, piegādājot nepieciešamas preces, tostarp parādu piedziņa no klientiem, kuri nepilda saistības (šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats: datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, Sabiedrības un Jūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, ja Sabiedrība apstrādā Jūsu norādīto pārstāvju, pilnvaroto personu datus nolūkā uzturēt saziņu ar Sabiedrību).

Sabiedrībai ir arī jāveic uzskaite par savu saimniecisko darījumu izpildi (šādu personas datu apstrādes juridiskais pamats: Sabiedrībai piemērojamo juridisko saistību izpilde). Līdz ar to Sabiedrība analizē arī notikušos saimnieciskos darījumus (statistiku) (šādu personas datu apstrādes juridiskais pamats: Sabiedrības likumīgās intereses, analizējot savus biznesa darījumus un iegūstot statistikas datus).

Par visiem iepriekš neminētajiem Jūsu personas datu apstrādes gadījumiem, ja šādi gadījumi būs, informēsim Jūs papildus.

KAS IR JŪSU PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI?

Jūsu personas dati tiek izpausti, ja nepieciešams, bet tikai tik, cik tas ir nepieciešams mūsu Sabiedrības darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par Jūsu personas datu apstrādi Sabiedrībā. Atsevišķos gadījumos tie tiek atklāti arī mūsu Sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem (datu apstrādātājiem), kuri sniedz biznesa pakalpojumus Sabiedrībai.

Atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt sniegti valsts institūcijām, kurām tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā Sabiedrībai ir pienākums sniegt attiecīgos Jūsu personas datus.

CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Sabiedrība uzglabā apstrādājamos personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķiem, kas ir nepieciešami noslēgto līgumu izpildei, vai saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, grāmatvedības uzskaitei), vai iestājoties visu prasību, kas var rasties no noslēgtiem līgumiem vai citiem darījumiem, noilguma termiņam. Parasti šāds termiņš ir pieci gadi.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ļauj Jums iepazīties ar apstrādātajiem Jūsu personas datiem, pieprasīt tos labot, dzēst vai ierobežot datu apstrādi, nepiekrist datu apstrādei, kā arī tiesības uz datu pārcelšanu.

Tomēr Sabiedrība paskaidro, ka tiesības dzēst datus, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārcelšanu un tiesības nepiekrist datu apstrādei nav Jūsu absolūtās tiesības, jo tiesību aktos ir paredzētas papildu normas to īstenošanai.

KAS VĒL IR JĀZINA?

Ja kāds no šī paziņojuma noteikumiem Jums nav skaidrs vai rodas citi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi Sabiedrībā, kā arī, ja Jums rada bažas Sabiedrības darbība, varat jebkurā laikā sazināties ar mums.

Ja Jūsu jautājumu neizdodas atrisināt ar mums, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību regulējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Ja nepieciešams, atjaunināsim iepriekšminēto informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.